Regulamin

Regulamin

Przeczytaj o zasadach korzystania z serwisu

Wstęp 
1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.strefaodbitek.pl, zwanego dalej strefaodbitek.pl

2. Właścicielem serwisu strefaodbitek.pl jest firma Dwie Wieże Wojciech Kordowski z siedzibą w Kielcach ul. Mielczarskiego 107.

3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Znaki firmowe „strefaodbitek.pl” są własnością firmy Dwie Wieże Wojciech Kordowski i podlegają prawnej ochronie.

Warunki korzystania 
5. Warunkiem korzystania z serwisu strefaodbitek.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie o swoich danych osobowych przez strefaodbitek.pl na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.

7. W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie identyfikowane przez unikalną nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła określonego przez Użytkownika w czasie rejestracji.

8. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych użytkowników serwisu.

9. strefaodbitek.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja strefaodbitek.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje
10. Ofert promocyjnych w serwisie e-labo.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji, ale nie może łączyć dwóch lub więcej ofert promocyjnych w jedną.

11. Serwis strefaodbitek.pl zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed czasem bez podawania przyczyny.

Postanowienia ogólne
12. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Laboratorium.

13. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówień
14. Zamówienia złożone w serwisie strefaodbitek.pl są realizowane tylko w przypadku uzyskania potwierdzenia o wpłacie należności za zamówioną usługę, a w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po potwierdzeniu przez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail kupującego.

15. Zamówienia nieopłacone lub niepotwierdzone  nie będą realizowane.

16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia należności za zamówienie.

17. Zamówienia są dostarczane przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika lub przygotowane są do odbioru osobistego w punkcie usługowym Dwie Wieże ul. Mielczarskiego 107, 25-726 Kielce.  Odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych adresowych uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie przesyłki spoczywa na zamawiającym.

18. Koszty przesyłki pobierane zgodnie z cennikiem wysyłki pokrywa zamawiający.

19. Czas realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą tylko odbitki fotograficzne, wynosi 3 dni robocze.

20. Podane w serwisie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.

21. Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach:

-  przelewem bankowym na konto strefaodbitek.pl
-  poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Transferuj.pl

22. Numery rachunku bankowego właściciela serwisu:

Bank Millennium

08 1160 2202 0000 0002 5693 6006  

23. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Użytkownika. W celu jest uzyskania należy podczas procesu zamawiania zlecenia zaznaczyć odpowiednią opcję lub nie zwłocznie po wysłaniu zlecenia poinformować telefonicznie serwis strefaodbitek.pl

24. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji strefaodbitek.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

Reklamacje
25. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

26. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.

27. Ze względu na różnorodność wyświetlaczy i monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów e-labo.pl dołoży wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować pełnej zgodności z każdym typem wyświetlacza, zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.

28. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji. Reklamacje nie dotyczą także przypadku, gdy Klient wybrał produkt do produkcji którego potrzebne są duże pliki, a przesłał do nas zdjęcia zmniejszając rozdzielczość do formatu 10×15.

29. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

30. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

31. Jeśli opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru. Tylko w takim przypadku będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

Ochrona prywatności
32. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

33. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto